تجهیزات نقشه برداری '

آموزش توتال OTS/RTS 810


نظرات و پيشنهادات(<% = i %>)
دانلود: پس از انتخاب فیلم از فهرست در فیلم بر روی کلید بزنید و سپس کلید: دانلود این ویدیو . و یا می توانید فیلم را در کانال ویدیویی آپارات به آدرس زیر، پیدا و سپس دانلود کنید
www.aparat.com/npr
نکته: برای دیدن فیلم ها بطور پیوسته و بدون قطع شدن در حین پخش، اگر سرعت اینترت کم است، می توانید بعد از شروع پخش، مجدد کلید || توقف موقت را بزنید و تا پر شدن میله ی خاکستری صبر کنید، بعد از آن با کلید پخش مجدد، فیلم را بطور پیوسته ببینید.
  1. معرفي دوربین

  2. نرم افزارهای توتال

  3. برداشت نقاط

  4. روشهای برداشت

  5. برنامه های کاربردی

  6. پياده کردن

  7. خروجی گرفتن از نقاط

  8. معرفی توسط کمپانی

  9. معرفی کمپانی فویف

مدارک مرتبط

محصولات مرتبط
لينك هاي مرتبط


Copyright (c) 1997 - 2016    NPR Ltd.  All Rights Reserved.                                                                پست الکترونیک    -     آدرس           تلفن : 88173318        -   

                      تلگرام شرکت: 09216019935